Karar No : 2015/1381

Karar Tarihi : 22.10.2015

İlgili Kanun No : İYUK

İlgili Madde No : 27

Kurulun, yürütmesi durdurulan maddeleri esas alarak karar vermesi hukuka aykırıdır.

(Ankara 4. İdare Mahkemesi)

Uyuşmazlık konusu olayda, dava konusu kurul kararının da Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinin yürütmesi durdurulan hükümleri gereğince değerlendirme yapılmak suretiyle alındığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda aktarıldığı üzere, uyuşmazlığa konu ihaleye ve dava konusu kurul kararına dayanak teşkil eden Yönetmelik hükümlerinin Danıştay kararıyla yürütmesinin durdurulduğu göz önüne alındığında, yargı kararı gereği oluşan yeni hukuki durum göz önüne alınarak bir karar verilmesi gerektiğinden, yasal dayanağı kalmayan dava konusu kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmaktadır...