Karar No : 2015/1593

Karar Tarihi : 28.10.2015

İlgili Kanun No : İYUK

İlgili Madde No : 27

Kurulun, yürütmesi durdurulan maddeleri esas alarak karar vermesi hukuka aykırıdır.

(Ankara 8. İdare Mahkemesi)

…Dava dosyasının incelenmesinden, E. Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünce 27.04.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen "Hisarcık-Espey Yeni Atık Barajı İnşaatı" ihalesine ilişkin olarak davacı ortak girişimi tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddedilmesine ilişkin Kamu İhale Kurulu'nun 24.06.2015 tarih ve 2015/UY.II-1776 sayılı kararının iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Bakılan davada, dava konusu ihalede, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin dayanak 07.06.2014 tarih ve 29023 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 25. maddesiyle, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 60. maddesinin 2., 3. ve 4. fıkralarının Danıştay 13. Dairesinin 17.02.2015 tarih ve E:2014/2580 sayılı kararı ile yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği, dolayısıyla yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesiyle Yönetmelik hükmünün aktarılan fıkralarının uygulanmasının durdurulduğu, ancak 12.06.2015 tarihinde yeni yönetmelik hükümlerinin yürürlüğe girdiği anlaşılmıştır.

Bu durumda, her ne kadar ihale tarihi itibariyle Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 60. maddesinin 2., 3. ve 4. fıkralarının yürürlükte bulunduğundan bahisle söz konusu hükümler dikkate alınarak işlem tesis edilmişse de, anılan Danıştay kararı dikkate alındığında, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 60. maddesinin 2. 3. ve 4. fıkralarının, Danıştay 13. Dairesi tarafından yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi sebebiyle davalı idare tarafından, yürürlükte bulunmayan yönetmelik hükümlerine göre bir değerlendirme yapılmasına olanak bulunmadığı, başka bir anlatımla ortada hukuken olmayan mevzuat hükümleri dikkate alınarak bir değerlendirme yapılamayacağı, kaldı ki işlem tarihi itibariyle de yeni mevzuatın yürürlükte bulunduğu göz önüne alındığında, ihale tarihi itibariyle yürürlükte olan mevzuata göre tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır…