KAMU İHALELERİNE İLİŞKİN KARARLAR

SONUÇLAR

Sıra Karar Mercii Karar Tarihi Karar No Karar İçeriği Karar
1 İdare Mahkemeleri 05.09.2016 2016/3225 İhale dokümanında, muhtelif makine, araç ve gerecin yükleniciye ait olması koşulunun getirilmesi, rekabeti engelleyici niteliktedir ve hukuka aykırıdır.
2 Danıştay 05.03.2015 2015/889 İdarenin tebliğ ettiği belgede belirtildiği şekilde başvuru yoluna gidilmesinden dolayı isteklinin hak kaybına uğraması hukuka uygun değildir.
3 İdare Mahkemeleri 22.04.2015 2015/608 Bilirkişi incelemesinin yapılması elzem olan hallerde bundan imtina ederek karar vermek hukuka uygun değildir.
4 İdare Mahkemeleri 13.05.2015 2015/729 Bilirkişi incelemesinin yapılması elzem olan hallerde bundan imtina ederek karar vermek hukuka uygun değildir.
5 Danıştay 26.03.2015 2015/1216 İdare, ilgililere gerçekleştirilen idari işleme karşı hangi sürede hangi mercie başvuracağını bildirmek zorundadır.
6 Danıştay 20.05.2015 2015/1910 İdare, ihaleyi iptal etme noktasındaki takdir hakkını kamu yararı ve hizmetinin gerekleri doğrultusunda kullanmalıdır.
7 İdare Mahkemeleri 22.10.2015 2015/1381 Kurulun, yürütmesi durdurulan maddeleri esas alarak karar vermesi hukuka aykırıdır.
8 İdare Mahkemeleri 11.11.2015 2015/1357 Kurulun, yürütmesi durdurulan maddeleri esas alarak karar vermesi hukuka aykırıdır.
9 Danıştay 07.05.2015 2015/1768 Yasak kapsamındaki kişilerin, hissedarı oldukları şirket adına iş deneyim belgelerini sunmaları ihaleye dolaylı katılım niteliğinde olacağından hukuka aykırıdır.
10 İdare Mahkemeleri 28.10.2015 2015/1593 Kurulun, yürütmesi durdurulan maddeleri esas alarak karar vermesi hukuka aykırıdır.
11 Danıştay 22.05.2015 2015/1946 Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ürünlerin teknik şartnameye uygunluğu ancak ihale dokümanında belirtilmiş ise numune değerlendirmesi yoluyla yapabilecektir.
12 İdare Mahkemeleri 12.11.2015 2015/2553 İdarenin tebliğ ettiği belgede belirtiği usule göre başvuru yoluna gidilmesinden dolayı isteklinin hak kaybına uğraması hukuka uygun değildir.
13 İdare Mahkemeleri 22.10.2015 2015/1371 Kurulun, yürütmesi durdurulan maddeleri esas alarak karar vermesi hukuka aykırıdır.
14 İdare Mahkemeleri 13.10.2015 2015/1340 Kurulun, yürütmesi durdurulan maddeleri esas alarak karar vermesi hukuka aykırıdır.
15 İdare Mahkemeleri 14.10.2015 2015/2360 Kurulun, yürütmesi durdurulan maddeleri esas alarak karar vermesi hukuka aykırıdır.
16 İdare Mahkemeleri 30.04.2015 2015/774 Teknik şartnamede yer alan düzenlemelerin isteklilerde tereddüt oluşturması halinde ihalenin iptali yoluna gidilir.
17 İdare Mahkemeleri 08.10.2015 2015/1716 Kurulun, yürütmesi durdurulan maddeleri esas alarak karar vermesi hukuka aykırıdır.
18 İdare Mahkemeleri 11.09.2015 2015/1249 Kurulun, yürütmesi durdurulan maddeleri esas alarak karar vermesi hukuka aykırıdır.
19 İdare Mahkemeleri 17.06.2015 2015/1010 İdare, teknik şartnamede aranan yeterlilik belgelerini teklif dosyasında sunmayan isteklilerin tekliflerini değerlendirme dışı bırakır.
20 İdare Mahkemeleri 01.10.2015 2015/2392 İş deneyim belgelerinde, noterin sıfatı ve imzasına yönelik verilen apostil tasdik şerhi belgelerin doğruluğunu kanıtlayacağı gibi usul kurallarına da uygundur.
21 Danıştay 14.07.2015 2015/1259 Kurulun, yürütmesi durdurulan maddeleri esas alarak karar vermesi hukuka aykırıdır.
22 Danıştay 03.06.2015 2015/2046 Aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında hiçbir açıklamada bulunmayan veya açıklamaları yeterli görülmeyen isteklilerin teklifleri reddedilir.
23 İdare Mahkemeleri 09.10.2015 2015/1976 İsteklinin üzerinde ihalenin kalıp kalmadığı hususu, başvuru ehliyetinin mevcudiyeti bakımından bir etkiye sahip değildir.
24 İdare Mahkemeleri 02.10.2015 2015/1067 Kurul, isteklilerin itirazen şikayete konu ettikleri iddiaların tamamını incelemek zorundadır.
25 İdare Mahkemeleri 2015/1817 İş deneyim belgelerinde, salt belgeyi düzenleyenin sıfat ve imzasına yönelik verilmeyen apostil tasdik şerhinin bulunması belgenin geçersizliğine sebep olmaz.
26 Danıştay 25.03.2015 2015/1184 Aşırı düşük teklif açıklamaları incelenirken mevzuatın belirlediği kriterlerden hareketle bir değerlendirme yapılmalıdır.
27 İdare Mahkemeleri 15.10.2015 2015/2174 İdarenin belirttiği usule göre başvuru yoluna giden isteklinin bu sebeple hak kaybına uğraması hukuka aykırıdır.
28 İdare Mahkemeleri 11.09.2015 2015/1276 Aşırı düşük teklif açıklamalarının kabul edilmesi için ihale dokümanında belirtilen usule uygun yapılması gerekir.
29 İdare Mahkemeleri aa 2015/573 İdare takdir hakkını kamu yararı ve hizmetinin gerekleri doğrultusunda kullanmalıdır.
30 İdare Mahkemeleri 18.09.2015 2015/1218 İdarenin teknik görüş alması gereken hallerde bundan imtina ederek karar vermesi hukuka aykırılık teşkil eder.
31 İdare Mahkemeleri 16.09.2015 2015/1031 İdare, ilgililere gerçekleştirilen idari işleme karşı hangi sürede hangi mercie başvuracağını bildirmek zorundadır.
32 İdare Mahkemeleri 29.07.2015 2015/UH.IV-2126 İdare, ilgililere gerçekleştirilen idari işleme karşı hangi sürede hangi mercie başvuracağını bildirmek zorundadır.
33 İdare Mahkemeleri 20.08.2015 2015/413 İdarenin kendisine bildirimde bulunduğu şekilde hak arayan isteklinin başvurusunun reddedilmesi hukuka aykırıdır.
34 İdare Mahkemeleri 2015/651 İhale dokümanına ilişkin açıklama talep edilmesine istinaden idare tarafından yapılan açıklama ihale dokümanında değişikliğe sebep olmamalıdır.
35 İdare Mahkemeleri 31.12.2014 2014/1720 Teknik şartnamede yer alan belirsiz nitelikteki düzenlemeler tekliflerin sağlıklı değerlendirilmesini engeller.
36 İdare Mahkemeleri 28.01.2015 2015/58 İhale dokümanında marka, patent, ürün gibi rekabeti engelleyecek hususlara yer verilmez.
37 İdare Mahkemeleri 22.04.2015 2015/680 İsteklinin üzerinde ihalenin kalıp kalmadığı hususu, başvuru ehliyetinin mevcudiyeti bakımından bir etkiye sahip değildir.
38 İdare Mahkemeleri 08.04.2015 2015/564 İdare, ilgililere gerçekleştirilen idari işleme karşı hangi sürede hangi mercie başvuracağını bildirmek zorundadır.
39 İdare Mahkemeleri 11.03.2015 2015/453 Esası etkilemeyen eksikliklerin gerek idarece gerek kurumca tamamlatılmasına bir engel bulunmamaktadır.
40 İdare Mahkemeleri 12.03.2015 2015/387 İdare, ilgililere gerçekleştirilen idari işleme karşı hangi sürede hangi mercie başvuracağını bildirmek zorundadır.
41 İdare Mahkemeleri 12.03.2015 2015/388 Şartnamelerde yer alan belirsiz ve çelişkili ifadeler isteklilerin gerçek anlamda rekabet etmesini ve gerçekçi fiyatlar sunmasını engeller.
42 İdare Mahkemeleri 15.05.2015 2015/703 Yeterlilik belgelerini teklif dosyasında sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.
43 İdare Mahkemeleri 21.05.20154 2015/861 Şikayet başvurusu hukuka aykırı işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren başlar.
44 İdare Mahkemeleri 24.03.2015 2015/389 İdare, ilgililere gerçekleştirilen idari işleme karşı hangi sürede hangi mercie başvuracağını bildirmek zorundadır.
45 Danıştay 15.10.2014 2014/3120 İdarenin tebliğ ettiği belgede belirtildiği şekilde başvuru yoluna gidilmesinden dolayı isteklinin hak kaybına uğraması hukuka uygun değildir.
46 İdare Mahkemeleri 10.12.2014 2014/1613 İstekliler engelli işçiler için hazinece karşılanacak işveren primini dikkate alarak teklif fiyatı sunmalıdır.
47 İdare Mahkemeleri 15.01.2015 2015/58 İdare, ihaleyi iptal etme noktasındaki takdir hakkını kamu yararı ve hizmetinin gerekleri doğrultusunda kullanmalıdır.
48 İdare Mahkemeleri 20.02.2015 2014/2059 Vekilin, kendisine verilen vekaletnamenin aslına uygunluğunu imzası ile onaylayabilme yetkisi vekâletnamenin kendisi tarafından kullanıldığı işlemlerle sınırlı değildir.
49 Danıştay 19.01.2015 2015/19 Aşırı düşük teklif açıklamaları hem mevzuat hükümlerine hem de ihale dokümanına uygun olmak zorundadır.
50 Danıştay 02.12.2014 2014/3908 İşletmelerin üretim gücünü gösteren kapasite raporları TOBB tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde Odalar tarafından düzenlenir.
51 İdare Mahkemeleri 27.03.2015 2015/142 İdari şartnamelerde yer alan düzenlemeler teklif fiyatı oluşturmada belirsizliğe yol açmamalıdır.
52 İdare Mahkemeleri 26.03.2015 20154/232 Kurul itirazen şikayet dilekçesine konu edinilmiş iddiaların tamamını incelemek zorundadır.
53 İdare Mahkemeleri 11.03.2015 2015/454 Esası etkilemeyen eksikliklerin gerek idarece gerek kurumca tamamlatılmasına bir engel bulunmamaktadır.
54 Danıştay 27.10.2014 2014/3253 Tebliğ hükümlerine uygun hazırlanmayan aşırı düşük teklif açıklamaları kabul edilmez.
55 İdare Mahkemeleri 09.03.2015 2015/227 Aşırı düşük teklif açıklamaları incelenirken mevzuatın belirlediği kriterlerden hareketle bir değerlendirme yapılmalıdır.
56 İdare Mahkemeleri 26.02.2015 2015/348 İsteklinin üzerinde ihalenin kalıp kalmadığı hususu, başvuru ehliyetinin mevcudiyeti bakımından bir etkiye sahip değildir.
57 Danıştay 02.10.2014 2014/3072 Aşırı düşük teklif itirazı incelenirken ihale dokümanının ilgili kısımlarının da irdelenmesi Kurulun inceleme yetkisini aştığı anlamına gelmez.
58 Danıştay 15.10.2014 2014/3123 Ulusal ve uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler rekabet ilkesine aykırılık teşkil etmez.
59 İdare Mahkemeleri 19.02.2015 2015/293 İstekliler engelli işçiler için hazinece karşılanacak işveren primini dikkate alarak teklif fiyatı sunmalıdır.
60 İdare Mahkemeleri 12.02.2015 2014/2216 Yürütmenin durdurulması kararı telafisi imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması halinde mümkündür.
61 İdare Mahkemeleri 10.12.2014 2014/1613 İstekliler engelli işçiler için hazinece karşılanacak işveren primini dikkate alarak teklif fiyatı sunmalıdır.
62 İdare Mahkemeleri 19.01.2015 2015/19 Aşırı düşük teklif açıklamaları hem mevzuat hükümlerine hem de ihale dokümanına uygun olmak zorundadır.
63 Danıştay 05.03.2015 2015/903 İhalenin resen iptal edildiği hallerde bu kararının taraflara tebliğinden önce yapılan itirazen şikayet başvuruları kurumun görev alanı içindedir.
64 Danıştay 07.04.2015 2015/1376 Gizlilik ilkesinin uygulandığı ihale süreçlerinde iddiaların somut delillere dayanması gerektiği kuralı geniş yorumlanmalıdır.
65 İdare Mahkemeleri 11.05.2015 2015/671 İsteklilerin aşırı düşük teklif açıklamaları idarenin açıklama istediği bileşenlerle sınırlı olarak incelenir.
66 Danıştay 28.05.2015 2015/2010 İş deneyim belgeleri; iş sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.
67 İdare Mahkemeleri 09.06.2015 2015/970 İş bitirme belgesinin ilgili yurtdışı valiliğince onaylanması belgenin içerik olarak doğrulandığı anlamına gelecektir.
68 Danıştay 23.03.2015 2015/1127 Usulüne uygun şekilde yapılmayan tebligatlarda yasal süre işlemeye başlamaz.
69 Danıştay 30.04.2015 2015/1690 İdarenin tebliğ ettiği belgede belirtildiği şekilde başvuru yoluna gidilmesinden dolayı isteklinin hak kaybına uğraması hukuka uygun değildir.
70 İdare Mahkemeleri 01.07.2015 2015/1322 İş deneyim belgelerinde, noterin sıfatı ve imzasına yönelik verilen apostil tasdik şerhi belgelerin doğruluğunu kanıtlayacağı gibi usul kurallarına da uygundur.
71 Danıştay 05.05.2015 2015/1718 İş deneyim belgelerinde, noterin sıfatı ve imzasına yönelik verilen apostil tasdik şerhi belgelerin doğruluğunu kanıtlayacağı gibi usul kurallarına da uygundur.
72 İdare Mahkemeleri 24.03.2015 2015/258 Ortaklık durum belgesindeki imzanın ve mührün doğruluğunun tasdik edilmemesi idare tarafından tamamlatılabilecek bir bilgi eksikliğidir.
73 İdare Mahkemeleri 20.02.2015 2015/239 İstekliler engelli işçiler için hazinece karşılanacak işveren primini dikkate alarak teklif fiyatı sunmalıdır.
74 Danıştay 14.05.2015 2015/1855 İlan yapılmayan ihalelerde idare tarafından davet edilmeyip ihale dokümanının satılmadığı kişilerin yaptığı itirazen şikayet başvuruları kurulun görev alanında değildir.
75 İdare Mahkemeleri 07.05.2015 2015/653 İdare, ihaleyi iptal etme noktasındaki takdir hakkını kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun biçimde kullanılmak zorundadır.
76 İdare Mahkemeleri 26.03.2015 2015/635 İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin yapılan şikayet başvurularının ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılmaması ihalenin iptalini gerektirir.
77 İdare Mahkemeleri 23.06.2015 2015/1121 İhale dokümanının ilana yansımayan kısımlarına yönelik şikayet başvuru süresi dokümanın satın alındığı tarihte başlar.
78 İdare Mahkemeleri 23.03.2015 2015/526 Teknik şartnamede yer alan ifadeler isteklilerin teklif sunma iradeleri üzerinde olumsuz etki oluşturup ihaleye katılımı azaltacak nitelikte olmamalıdır.
79 İdare Mahkemeleri 27.05.2015 2015/708 İhale dokümanına ve teknik şartnameye uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.
80 İdare Mahkemeleri 13.03.2015 2015/290 Yeterince iyi hazırlanmayan, muğlak ifadeler barındıran şartnameler tekliflerin sağlıklı değerlendirilmesini engeller.
81 İdare Mahkemeleri 11.03.2015 2015/329 Teklif edilen ürünlerin teknik şartnameye uygunluğu idarece yapılacak numune değerlendirmesine göre tespit edilir.
82 İdare Mahkemeleri 15.06.2015 2015/1206 Hakkında yasaklama kararı olmayan şirket müdürünün teklifi geçersiz sayılmaz.
83 İdare Mahkemeleri 17.06.2015 2015/1086 İhale dokümanının ilanda yer alan hususlarına yönelik şikayet başvuru süresi ilk ilan tarihinden, ilana yansımayan hükümlerine yönelik başvuru süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.
84 İdare Mahkemeleri 12.02.2015 2015/213 Ön inceleme aşamasında tespit edilen eksikliklere ilişkin olarak yapılacak tebligat yasada belirtilen usullerden biri ile gerçekleştirilmelidir.
85 İdare Mahkemeleri 14.05.2015 2015/713 İhale dokümanının belirsiz ve çelişkili ifadeler barındırması ihalenin iptaline sebep olabilir.
86 Danıştay 26.03.2015 2015/1226 İdari ve teknik şartnamede yer alacak şartlar ve bunların değerlendirilmesi ihalenin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uyarınca gerçekleştirilir.
87 İdare Mahkemeleri 06.02.2015 2015/177 İhale dokümanının ilana yansımayan hükümlerine yönelik başvuruların süresi dokümanın satın alındığı tarihten itibaren başlar.
88 İdare Mahkemeleri 27.05.2015 2015/789 Düzenlenen iş bitirme belgesi, işletmenin tür değiştirmesi halinde yeni şirket bünyesinde kullanılabilir.
89 İdare Mahkemeleri 20.05.2015 2015/820 Aşırı düşük teklif açıklamalarının kabul edilebilmesi için; mevzuatta belirtilen kriterlere uygun olacak şekilde hazırlanması gerekir.
90 İdare Mahkemeleri 19.06.2015 2015/1001 Kuruma aday, istekli veya istekli olabilecekler şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilir.
91 İdare Mahkemeleri 02.06.2015 2015/582 İdare, yeterlilik belgelerini teklif dosyasında sunmayan isteklilerin tekliflerini değerlendirme dışı bırakır.
92 İdare Mahkemeleri 14.05.2015 2015/1046 İdari ve teknik şartnamelerde birbirine aykırı nitelikte ve isteklilerde tereddüt yaratacak mahiyette hükümlere yer verilmemelidir.
93 İdare Mahkemeleri 2014/73 23.01.2014 Belge eksikliği niteliğinde olmayan bilgi eksiklikleri daha sonra tamamlatılabilir.
94 İdare Mahkemeleri 25.03.2015 2015/604 Kesinleşen ihale dokümanında yeterlilik kriteri olarak belirlenen hususlar tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında incelenir.
95 İdare Mahkemeleri 04.06.2015 2015/876 Alınan teknik görüşlerin karar vermeye esas teşkil edecek nitelikte somut verilere dayanılarak hazırlanması gerekir.
96 İdare Mahkemeleri 17.06.2015 2015/1085 Kurulun, yürütmesi durdurulan maddeleri esas alarak karar vermesi hukuka aykırıdır.
97 Danıştay 26.03.2015 2015/1209 Vekaletnamedeki eksikliğin internet sitesinden ilan edilmesi yoluyla gerçekleştirilen bir tebligat şekli usule uygun olmadığından yasal sürüler işlemez.
98 İdare Mahkemeleri 31.03.2015 2015/564 Aracın motorlu taşıtlar vergisinin daha önce ödenmesi sebebiyle teklife yansıtılmaması ve demirbaş listesinde belirtilmese bile niteliği gereği öyle olan bir ekipman için amortisman ayrılması hukuka aykırılık teşkil etmez.
99 İdare Mahkemeleri 10.06.2015 2015/769 Teklif geçerlilik süresi dolmadan ihale iptal edilemez.
100 İdare Mahkemeleri 27.11.2014 2014/1239 İstekliler tekliflerini kesinleşen ihale dokümanında belirtilen kriterlere uygun hazırlamalıdır.
101 İdare Mahkemeleri 16.10.2014 2014/1257 İstekliler, engelli işçiler için hazinece karşılanacak işveren primini dikkate almadan teklif fiyatlarını oluşturmalıdır.
102 İdare Mahkemeleri 23.01.2015 2015/88 Kurul, isteklinin üzerinde ihale kaldığı gerekçesiyle başvuru ehliyetinin bulunmadığına karar veremez.
103 İdare Mahkemeleri 18.12.2014 2014/1849 İdarenin tebliğ ettiği belgede belirtildiği şekilde başvuru yoluna gidilmesinden dolayı isteklinin hak kaybına uğraması hukuka uygun değildir.
104 Danıştay 01.10.2014 2014/3049 Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilkesi dikkate alınarak kamu yararı amacıyla ihalenin iptaline karar verilebilir.
105 İdare Mahkemeleri 18.12.2014 2014/1841 İdare, yeterlilik belgelerinin sunulup sunulmadığını tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında kontrol etmek zorundadır.
106 İdare Mahkemeleri 27.11.2014 2014/1551 İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle ihaleyi iptal eder.
107 İdare Mahkemeleri 13.01.2015 2015/41 Tek bir kalem için belli oranda düşük belirlenen metraj, aşın düşük teklif açıklamasının uygun kabul edilmemesine dayanak oluşturmaz.
108 Danıştay 13.11.2014 2014/3524 Kamu görevinden ayrılanlar ayrıldıkları tarihten itibaren 3 yıl süreyle faaliyet gösterdikleri alanlar ile ilgili olarak o kuruma karşı bir görev veya iş alamazlar.
109 İdare Mahkemeleri 27.11.2014 2014/1237 İstekliler tekliflerini kesinleşen ihale dokümanına göre hazırlamalı, dokümanda belirtilmeyen farklı yasa hükümlerini sürece dahil etmemelidirler.
110 İdare Mahkemeleri 16.12.2014 2014/1753 Teklif dosyasında sunulan belgelerdeki mühür ve imza noksanlığı esası etkilemeyecek bir bilgi eksikliği olarak değerlendirilir, ilgililerce tamamlatılır.
111 Danıştay 18.11.2014 2014/3581 Başvurudaki eksikliğin internet sitesinden ilan edilmesi yoluyla gerçekleştirilen bir tebligat şekli usule uygun değildir.
112 Danıştay 10.11.2014 2014/3436 Haklarında kamu davası açılanlar ile yarısından fazla hissesine sahip oldukları sermaye şirketleri kamu ihalelerine katılamazlar.
113 İdare Mahkemeleri 27.11.2014 2014/1561 İhale ilanına ilişkin şikayet başvuruları; ilan tarihini takip eden günden itibaren 10 gün içerisinde yapılmalıdır.
114 Danıştay 05.11.2014 2014/3352 İdare, kendisine yapılan başvurulardaki şekil eksikliğini Kurumun internet sayfasında ilan etmelidir.
115 Danıştay 02.10.2014 2014/3064 Kurulunun verebileceği kararlar sınırlı sayı ilkesine tabidir.
116 İdare Mahkemeleri 12.11.2014 2014/1605 - İstekli başvurunun konusunu, sebeplerini ve dayandığı delilleri itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirtmek zorundadır.
117 İdare Mahkemeleri 17.12.2014 2014/1562 İstekliler engelli işçiler için hazinece karşılanacak işveren primini dikkate alarak teklif fiyatı sunmalıdır.
118 Danıştay 18.11.2014 2010/383 Kanunda ihaleye katılım aşamasında yeterlik kriteri olarak öngörülmeyen bir belge yönetmelik ile istenemez.
119 İdare Mahkemeleri 20.01.2015 2015/85 İdare, yürütmenin durdurulması kararının gereklerine göre hukuki işlem tesis etmelidir.
120 İdare Mahkemeleri 30.12.2014 2014/1665 İstekliler engelli işçiler için hazinece karşılanacak işveren primini dikkate alarak teklif fiyatı sunabilirler.
121 Danıştay 12.11.2014 2014/3500 İhale dokümanında marka, patent, ürün gibi rekabeti engelleyecek hususlara yer verilmez.
122 İdare Mahkemeleri 27.11.2014 2014/1552 Bilirkişi incelemesinin yapılması elzem olan hallerde bundan imtina ederek karar vermek hukuka uygun değildir.
123 Danıştay 15.10.2014 2014/3123 Ulusal ve uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler rekabet ilkesine aykırılık teşkil etmez.
124 İdare Mahkemeleri 27.11.2014 2014/1553 Yaklaşık maliyetin çok altında kalan teklif fiyatları ticari hayatın olağan akışına uygunluğu bakımından sorgulamalıdır.
125 İdare Mahkemeleri 07.11.2014 2014/1122 İtirazen şikayet başvurusunu inceleyip karar verme yetkisi Kurula aittir.
126 İdare Mahkemeleri 31.10.2014 2014/1036 Aşırı düşük teklif açıklamalarında hakkında açıklama istenilen bileşenleri idare tespit eder.
127 İdare Mahkemeleri 08.12.2014 2014/1694 Teknik şartnamede yer alan çelişkili ifadeler ihalenin iptalini gerektirebilir.
128 İdare Mahkemeleri 18.11.2014 2014/1538 Şikayet başvurusu üzerine ihale komisyonu tarafından demonstrasyon sunumu yapılmasına karar verilmesi şikayet başvurusuna ilişkin sürecin tamamlanmadığını gösterir.
129 Danıştay 09.10.2014 2014/3098 Teklif fiyatı aşırı düşük olanlardan istenilen açıklama verilmez veya yeterli görülmezse teklif değerlendirme dışı bırakılır.
130 Danıştay 27.10.2014 2014/3246 Bilimsel veriler ışığında hazırlanan bilirkişi raporlarının karar vermeye esas teşkil edecek şekilde açıklayıcı olması gerekir.
131 Danıştay 24.11.2014 2014/3708 İlgili kamu kurumunda başmüfettişlik yapmış olan kişi yasal süreler geçmeden kurumun ihalelerine katılamaz.
132 İdare Mahkemeleri 30.12.2014 2014/1831 Kamu görevinden ayrılanlar ayrıldıkları tarihten itibaren 3 yıl süreyle faaliyet gösterdikleri alanlar ile ilgili olarak o kuruma karşı bir görev veya iş alamazlar.
133 Danıştay 13.11.2014 2014/3523 İstekliler engelli işçiler için hazinece karşılanacak işveren primini dikkate alarak teklif fiyatı sunmalıdır.
134 İdare Mahkemeleri 28.11.2014 2014/1372 Yaklaşık maliyete çok yakın olan tek geçerli teklif rekabet ilkesini ihlal eder.
135 İdare Mahkemeleri 31.10.2014 2014/1022 İstekliler, engelli işçiler için hazinece karşılanacak işveren primini dikkate almadan teklif fiyatlarını oluşturmalıdır.
136 Danıştay 11.11.2014 2014/3442 İhale sürecindeki hukuka aykırı olduğu iddia edilen işlem ve eylemlerin farkına varılması gereken tarih, kesinleşen ihale kararının ilgililere tebliğ edildiği tarihtir.
137 İdare Mahkemeleri 20.10.2014 2014/1123 İstekliler, engelli işçiler için hazinece karşılanacak işveren primini dikkate almadan teklif fiyatlarını oluşturmalıdır.
138 İdare Mahkemeleri 16.12.2014 2014/1977 İhale dokümanına uygun geçerli iki teklifin varlığı rekabet ortamını sağlamaya elverişlidir.
139 Danıştay 23.10.2014 2014/3227 Zeyilname ile getirilen değişikliklerin teknik olarak gerekli olup olmadığı ve ihalede rekabeti engelleyip engellemediği incelenmelidir.
140 Danıştay 11.11.2014 2014/3443 İhale sürecindeki hukuka aykırı olduğu iddia edilen işlem ve eylemlerin farkına varılması gereken tarih, kesinleşen ihale kararının ilgililere tebliğ edildiği tarihtir.
141 İdare Mahkemeleri 20.02.2014 2014/3 İdare aşırı düşük teklif açıklamalarını değerlendirirken; belgelere dayanıp dayanmadığını, gerçekçi ve ikna edici olup olmadığını sorgulamalıdır.
142 İdare Mahkemeleri 07.11.2014 2014/1439 İstekliler, engelli işçiler için hazinece karşılanacak işveren primini dikkate almadan teklif fiyatlarını oluşturmalıdır.
143 İdare Mahkemeleri 02.12.2014 2014/1718 Aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygunluğu incelenirken salt ilgili mevzuatta yer verilmeyen belgelere dayanılması hukuka aykırılık teşkil etmez.
144 Danıştay 05.11.2014 2014/3363 İhale sürecindeki hukuka aykırı olduğu iddia edilen işlem ve eylemlerin farkına varılması gereken tarih, kesinleşen ihale kararının ilgililere tebliğ edildiği tarihtir.
145 İdare Mahkemeleri 06.11.2014 2014/1646 Birim fiyat sözleşmelerinde aritmetik hata oluşması durumunda teklif değerlendirme dışı bırakılır.
146 Danıştay 03.11.2014 2014/3284 İhale sürecindeki hukuka aykırı olduğu iddia edilen işlem ve eylemlerin farkına varılması gereken tarih, kesinleşen ihale kararının ilgililere tebliğ edildiği tarihtir.
147 Danıştay 21.10.2014 2014/3173 Şikayet başvurusuna istinaden ihalenin idare tarafından iptal edilmesi halinde bu karara karşı kuruma başvurulur.
148 Danıştay 11.11.2014 2014/3441 İhale sürecindeki hukuka aykırı olduğu iddia edilen işlem ve eylemlerin farkına varılması gereken tarih, kesinleşen ihale kararının ilgililere tebliğ edildiği tarihtir.
149 İdare Mahkemeleri 13.10.2014 2014/1078 Kurul düzeltici işlem belirlenmesine karar verdikten sonra idare bu karardan önceki bir sebebe dayanarak ihaleyi iptal edemez.
150 İdare Mahkemeleri 13.10.2014 2014/1078 Kurul, düzeltici işlem belirlenmesine karar verdikten sonra idare bu karardan önceki bir sebebe dayanarak ihaleyi iptal edemez.
151 İdare Mahkemeleri 09.12.2014 2014/1782 Teknik şartnamede yer verilen yeterlik kriterlerinin idari şartnamede belirtilmemesi, ihale komisyonunun inceleme yapma yetkisini ortadan kaldırmaz.
152 İdare Mahkemeleri 27.11.2014 2014/2051 İhale dokümanına yönelik şikayet başvurularının ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması gerekir.
153 İdare Mahkemeleri 10.11.2014 2014/1430 İdarece 10 günlük karar alma süresi sona erdikten sonra bir cevap verilmesi halinde itirazen şikayet süresi idarenin cevap verdiği tarihinden itibaren başlar.
154 İdare Mahkemeleri 05.12.2014 2014/1982 İdari şartnamede yer almasa bile teknik şartnamede aranan yeterlilik kriterleri teklif dosyasında bulunmak zorundadır.
155 İdare Mahkemeleri 05.12.2014 2014/1483 İhalede yaklaşık maliyete çok yakın olan tek geçerli teklifin kalması rekabet ilkesini ihlal eder.
156 Danıştay 23.10.2014 2014/3228 Kamu ihale kurumunun verebileceği kararlar sınırlı sayıda ilkesine tabidir.
157 İdare Mahkemeleri 20.11.2014 2014/1745 İdare, belirtilen tüm yeterlilik kriterlerinin istekliler tarafından sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek zorundadır.
158 İdare Mahkemeleri 30.10.2014 2014/1221 İsteklinin üzerinde ihalenin kalıp kalmadığı hususu, başvuru ehliyetinin mevcudiyeti bakımından bir etkiye sahip değildir.
159 İdare Mahkemeleri 29.09.2014 2014/1078 İdarenin tebliğ ettiği belgede belirtildiği şekilde başvuru yoluna gidilmesinden dolayı isteklinin hak kaybına uğraması hukuka uygun değildir.
160 İdare Mahkemeleri 06.11.2014 2014/1374 Teklif edilen ürünlerin teknik şartnamede belirtilen kriterlere uygun olması gerekir.
161 İdare Mahkemeleri 05.11.2014 2014/1432 Bir giderin öngörülmesi ile hiç öngörülmemesi durumunda KİK İşçilik Modülünün aynı sonucu vermesi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına sebebiyet vermez.
162 İdare Mahkemeleri 19.11.2014 2014/1537 Şikayet başvuru dilekçesinde yer verilmeyen iddialar, itirazen şikayet başvurusuna konu edilemez.
163 İdare Mahkemeleri 11.12.2014 2014/1959 İdare, mahkeme kararlarına uymak ve geciktirmeden yerine getirmek zorundadır.
164 İdare Mahkemeleri 23.10.2014 2014/1371 Kurul, isteklinin üzerinde ihale kaldığı gerekçesiyle başvuru ehliyetinin bulunmadığına karar veremez.
165 İdare Mahkemeleri 16.09.2014 2014/1148 Teknik şartnamede özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırılmasına imkan vermeyen düzenlemelere yer verilmesi istisnaları olmakla birlikte hukuka uygun değildir.
166 İdare Mahkemeleri 30.09.2014 2014/1042 Teklif fiyatı aşırı düşük olanlardan istenilen açıklama verilmez veya yeterli görülmez ise teklif değerlendirme dışı bırakılır.
167 Danıştay 01.10.2014 2013/866 Aşırı düşük teklif itirazı incelenirken ihale dokümanının ilgili kısımlarının da irdelenmesi Kurul’un inceleme yetkisini aştığı anlamına gelmez.
168 İdare Mahkemeleri 21.01.2015 2015/90 İsteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmış olması başvuru ehliyetinin olmayacağı anlamına gelmez.
169 İdare Mahkemeleri 31.12.2014 2014/1704 Teknik şartnamede yer alan çelişkili ve eksik ifadeler rekabet ilkesini ihlal edeceği gibi kamu zararına da sebebiyet verebilir.
170 İdare Mahkemeleri 11.07.2014 2015/80 İdare, ürünlerin teknik şartnamede belirtilen kriterlere uygunluğunu gerektiği hallerde teknik görüş alarak tekliflerin değerlendirilmesi sırasında kontrol etmelidir.
171 İdare Mahkemeleri 20.11.2014 2014/1828 Başvurudaki eksikliğin internet sitesinden ilan edilmesi yoluyla gerçekleştirilen bir tebligat şekli usule uygun değildir.
172 İdare Mahkemeleri 19.02.2015 2015/314 Aşırı düşük teklif verildiği yönündeki itirazların somut delillere dayanması gerektiğini ifade eden yasa hükmü katı şekilde uygulanmamalıdır.
173 İdare Mahkemeleri 21.01.2015 2015/113 Aşırı düşük teklif verildiği yönündeki itirazların somut delillere dayanması gerektiğini ifade eden yasa hükmü katı şekilde uygulanmamalıdır.
174 Danıştay 23.01.2015 2015/133 Başvuru sürelerin kısaltıldığı hallerde bu özel sürelerin işletilmesi idarenin bildirimine bağlıdır.
175 İdare Mahkemeleri 13.02.2015 2014/2132 Aşırı düşük teklif açıklamaları ikna edici bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.
176 İdare Mahkemeleri 27.02.2015 2015/272 Resmi kurum tarafından verilen belgenin gerçeği yansıtmaması durumunda bunun sonucundan istekli sorumlu tutulmaz.
177 İdare Mahkemeleri 06.03.2015 2015/176 Benzer iş tanımı rekabet etmeyi engelleyecek nitelikte açıklamalar barındırmamalıdır.
178 Danıştay 23.12.2014 2014/4480 Aşırı düşük teklif açıklamaları incelenirken belgelere dayanıp dayanmadığı noktasından hareketle bir değerlendirme yapılmalıdır.
179 İdare Mahkemeleri 20.02.2015 2015/99 Hukuka aykırı işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren şikayet başvurusu süresi başlar.
180 İdare Mahkemeleri 29.01.2015 2015/104 Kuruma aday, istekli veya istekli olabilecekler şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilir.
181 Danıştay 28.01.2015 2015/230 İdare temel ilkeleri gözeterek ihalenin iptali yoluna gidebilir.
182 Danıştay 02.12.2014 2014/3907 Bilgi eksikliği niteliğinde olmayan belge eksikliği daha sonra tamamlatılamaz.
183 İdare Mahkemeleri 08.04.2014 2014/428 Teknik şartnamede yer alan belirsiz ifadeler sağlıklı bir değerlendirme yapılmasını engelleyecek nitelikteyse ihalenin iptalini gerektirir.
184 İdare Mahkemeleri 05.02.2015 2015/121 Kurul mevzuat gereğince kendisine verilen yetki sınırları içinde karar vermelidir
185 İdare Mahkemeleri 2.02.2015 2015/138 Teknik şartnamede yer alan ifadeler, isteklilerin teklif vermelerini engelleyecek nitelikte çelişki barındırmamalıdır.
186 İdare Mahkemeleri 31.10.2014 2014/1030 İhale komisyon kararı kesinleştikten sonra idare tarafından yaklaşık maliyette değişikler yapılması hukuka uygun değildir.
187 İdare Mahkemeleri 25.03.2015 2015/516 Aşırı düşük teklif açıklamalarını belgelendirmek amacıyla serbest muhasebeci tarafından imzalanan faturalar usule aykırıdır.
188 İdare Mahkemeleri 24.02.2015 2015/250 İdare, ilgililere gerçekleştirilen idari işleme karşı hangi sürede hangi merciye başvuracağını bildirmek zorundadır.
189 İdare Mahkemeleri 23.01.2015 2015/40 Hizmet alımına dayanak teşkil edecek şartnamelerde, idarelere yönelik olan yasağın kapsamı personelin işe alımı ve çıkarılması noktasındadır.
190 İdare Mahkemeleri 05.03.2015 2015/135 Teknik şartnamede; marka, patent, ürün gibi rekabeti engelleyecek hususlara yer verilmez.
191 Danıştay 01.12.2014 2014/3824 Kurul, sözleşmenin imzalanmasından sonra yapılan itirazen şikâyet başvurularının esasını inceleyemez.
192 Danıştay 06.11.2014 2014/1181 İdareler, yeterlilik kriterlerini yasada sayılanlara paralel ve temel ilkelere aykırılık teşkil etmeyecek şekilde belirlemelidir.
193 İdare Mahkemeleri 21.11.2014 2014/1410 Haklarında kamu davası açılan istekliler yargılama sonuna kadar kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamazlar.
194 Danıştay 16.12.2014 2014/4285 Aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunulan belgelerin mevzuata uygun hazırlanması halinde ticari hayatın olağan akışına aykırılık teşkil ettiğinden bahisle teklif değerlendirme dışı bırakılmaz.
195 İdare Mahkemeleri 18.02.2015 2015/271 İdareler, yeterlilik kriterlerini rekabet edebilme ilkesine aykırılık teşkil etmeyecek şekilde belirlemelidir.
196 Danıştay 20.01.2015 2015/46 İdare, ilgililere gerçekleştirilen idari işleme karşı hangi sürede hangi merciye başvuracağını bildirmek zorundadır.
197 İdare Mahkemeleri 20.11.2014 2014/1390 Zımni ret halinde idare, bu duruma karşı başvuru yollarını gösteremeyeceğinden, ilgilinin başvuru süresini kaçırdığı da iddia edilemeyecektir.
198 İdare Mahkemeleri 19.02.2015 2015/125 İstekli tarafından teklif edilen bedelin hesaplanan asgari maliyet bedelinin üzerinde olması durumunda teklif değerlendirme dışı bırakılır.
199 Danıştay 27.11.2014 2014/3808 Belge eksikliği niteliğinde olmayan bilgi eksiklikleri daha sonra tamamlatılabilir.
200 Danıştay 20.01.2015 2015/59 Aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunulan belgelerin mevzuata uygun hazırlanması halinde ticari hayatın olağan akışına aykırılık teşkil ettiğinden bahisle teklif değerlendirme dışı bırakılmaz.
201 İdare Mahkemeleri 20.03.2015 2015/426 Aşırı düşük teklif verildiği yönündeki itirazların somut delillere dayanması gerektiğini ifade eden yasa hükmü katı şekilde uygulanmamalıdır.
202 Danıştay 26.01.2015 2015/149 Hukuka aykırılığı iddia edilen işlemin farkına varıldığı tarih istekliye bu kararın tebliğ edildiği tarihtir.
203 Danıştay 03.03.2015 2015/812 Analizler ancak aşırı düşük teklif sorgulaması aşamasında istenebilir.
204 İdare Mahkemeleri 04.03.2015 2015/162 Yapım işi ihalesi ile hizmet alımı ihalelerinde yerli malı sunan istekli lehine değil, yerli istekli lehine fiyat avantajı sağlanabilir.
205 Danıştay 25.12.2014 2014/915 İstekliler engelli işçiler için hazinece karşılanacak işveren primini dikkate alarak teklif fiyatı sunmalıdır.
206 İdare Mahkemeleri 12.01.2015 2015/31 Şikayet başvurusunda yer verilmeyen iddialar, itirazen şikayet başvuruna konu edilemez.
207 Danıştay 28.01.2015 2015/206 Şirket ortaklarının son durumunu gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri ihaleye katılan kişi dışında birini onaylar nitelikte ise bu durum belge eksiliği olarak kabul edilir.
208 İdare Mahkemeleri 17.02.2015 2015/260 İdare, yeterlilik belgelerinin teklif dosyasında sunulup sunulmadığını kontrol etmek zorundadır.
209 Danıştay 27.01.2015 2015/72 Fiyat dışı unsur olarak belirlenen düzenlemeler, rekabet edebilme imkanını ortadan kaldırmamalıdır.
210 İdare Mahkemeleri 08.04.2015 2015/469 Kurul kararı sonrasında olsa bile idare, ilk başvurudaki iddialardan bağımsız yeni bir işlem tesis ettiğinde öncelikle idareye şikayet başvurusu yapılır.
211 Danıştay 02.03.2015 2015/787 Teknik şartnameye aykırı hususlar içeren aşırı düşük teklif açıklamaları kabul edilmez.
212 İdare Mahkemeleri 26.02.2015 2015/264 İstekliler, aşırı düşük teklif açıklamalarını istenilen bileşenlere yönelik ve teknik şartnameye uygun şekilde hazırlamalıdır.
213 İdare Mahkemeleri 05.03.2015 2015/229 Belge eksikliği niteliğinde olmayan bilgi eksiklikleri daha sonra tamamlatılabilir.
214 Danıştay 05.03.2015 2015/886 İstekliler, engelli işçiler için hazinece karşılanacak işveren primini dikkate alarak teklif fiyatı sunmalıdır.
215 İdare Mahkemeleri 17.02.2015 2015/261 İdare, teknik şartnamede aranan yeterlilik belgelerinin teklif dosyasında sunulup sunulmadığını kontrol etmek zorundadır.
216 Danıştay 18.02.2015 2015/626 İsteklinin salt teklifinin değerlendirme dışı bırakılmış olması başvuru ehliyetinin olmayacağı anlamına gelmez.
217 İdare Mahkemeleri 03.03.2015 2015/296 İtirazen şikayet dilekçesinde başvuru sahibi; başvuru konusunu, sebeplerini ve dayandığı delilleri göstermek zorundadır.
218 İdare Mahkemeleri 19.02.2015 2015/278 İhalenin iptal edildiği hallerde teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik yapılan itirazen şikayet başvurusu incelenmeksizin reddedilir.
219 İdare Mahkemeleri 14.04.2015 2015/197 İdareler, yeterlilik kriterlerini rekabet edebilme ilkesine aykırılık teşkil etmeyecek şekilde belirlemelidir.
220 Danıştay 28.01.2015 2015/239 Kurul, sözleşmenin imzalanmasından sonra yapılan itirazen şikâyet başvurularının esasını inceleyemez.
221 Danıştay 17.03.2015 2015/1074 Yaklaşık maliyetin altında kalan teklifler, başka bir kıyaslama yapmaya gerek olmaksızın aşırı düşük teklif niteliğindedirler.
222 İdare Mahkemeleri 23.03.2015 2015/335 İş deneyim belgesini kullanabilmek için gerekli olan “en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olma” şartında belirtilen bir yıllık sürenin başlangıç tarihi tüzel kişiliğe ortak olunduğu tarihtir.
223 İdare Mahkemeleri 27.02.2015 2015/134 Şikayet başvurusunda yer almayan iddialar itirazen şikayet başvurusuna konu edilemez.
224 İdare Mahkemeleri 10.04.2015 2015/295 İdarelerin ihale konusu işin ne olacağına bu ihtiyacın nasıl giderileceğine ilişkin kriterleri belirleme noktasındaki takdir hakları sınırsız değildir.
225 İdare Mahkemeleri 19.03.2015 2015/423 Mahkemenin yapılan başvuruyu inceleyebilmesi için bir ön koşul niteliğinde olan şikayet ve itirazen şikayet yollarının tüketilmiş olması gerekir.
226 İdare Mahkemeleri 09.01.2015 2015/24 Daha önce sunulmuş olan belgelerin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ayrıca tekrar sunulamaması teklifin reddedileceği anlamına gelmez.
227 Danıştay 19.02.2015 2015/663 Kamu görevinden ayrılanların yapamayacakları işlere ilişkin yasağın kapsamı ayrılmadan önceki görev ve faaliyet alanlarıyla sınırlıdır.
228 İdare Mahkemeleri 08.04.2015 2015/628 Aşırı düşük teklif açıklamaları belgelere dayanmalı, gerçekçi ve ikna edici olmalıdır.
229 İdare Mahkemeleri 31.12.2014 2014/1890 İdari şartnamede yer alan çelişkili ifadeler teklif vermede isteklileri tereddütte düşürüp teklif veren sayısında azalmaya sebep olmuş ise ihalenin iptali yoluna gidilir.
230 İdare Mahkemeleri 26.03.2015 2015/443 İlgilinin adreste bulunmaması sebebiyle tebligatın yapılamayıp idareye iade edilmesi halinde tebligatın yapılamamış olduğunun kabulü gerekir.
231 Danıştay 27.10.2014 2014/3245 İhaleye katılımda yeterlilik kuralları, 4734/10’da sayılan kriterle göre tayin edilir.
232 Danıştay 13.11.2014 2014/3521 Bilimsel veriler ışığında hazırlanan bilirkişi raporlarının karar vermeye esas teşkil edecek şekilde açıklayıcı olması gerekir.
233 İdare Mahkemeleri 31.12.2014 2014/1887 Düzenlenen iş bitirme belgesi, işletmenin tür değiştirmesi halinde yeni şirket bünyesinde kullanılabilir.
234 İdare Mahkemeleri 28.11.2014 2014/1257 Öngörülen yasal süre içerisinde itirazen şikayet başvurusunun mahkemeye yapılması halinde merciine tevdi kararı verilir.
235 Danıştay 02.10.2014 2014/3060 İdari şartnamede belgelerin ne şekilde sunulacağı açıkça belirtilmiş ise usulüne aykırı sunulan belgeler kabul edilmez ve usule uygun sunulması için bir imkan daha verilmez
236 İdare Mahkemeleri 09.12.2014 2014/1446 İhalede 2 isteklinin bulunması halinde birinin elenmesi, ihalenin doğrudan diğerinin üzerinde kalacağı anlamına gelmez.
237 Danıştay 17.09.2014 2014/2941 İş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunan istekliler bu durumun idare tarafından ispat edilmesi halinde ihale dışı bırakılırlar.
238 Danıştay 25.12.2014 2014/3731 İdarenin tebliğ ettiği belgede belirtiği usule göre başvuru yoluna gidilmesinden dolayı isteklinin hak kaybına uğraması hukuka uygun değildir.
239 Danıştay 20.02.2015 2014/2039 İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle şikayet ve itirazen şikayet yoluna gidilebilme şartları geniş yorumlanmalıdır.
240 İdare Mahkemeleri 28.11.2014 2014/1655 İstekli, teklifini standart formlara uygun hazırlamalı ve aritmetik hata yapmamalıdır.
241 İdare Mahkemeleri 21.01.2015 2015/98 Sağlıklı bir değerlendirme yapılmasına engel teşkil eden düzenlemeler, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte ise ihalenin iptali yoluna gidilir.
242 İdare Mahkemeleri 10.02.2015 2015/197 İdare, idari şartnamede belirtmediği kriterlere dayanarak iş deneyim belgesinin içerik denetlemesini yapamaz.
243 İdare Mahkemeleri 12.02.2015 2015/223 İhale dokümanının ilana yansımayan hükümlerine yönelik yapılan itirazen şikayet başvurularının süresi dokümanın satın alındığı tarihte başlar.
244 İdare Mahkemeleri 25.12.2014 2014/1840 İhalenin yapıldığı tarihte gerçekleştirilen ilk oturumda, belgelerin mevcudiyeti tespit edilirken izleyen oturumlarda içerik değerlendirmesi yapılır.
245 İdare Mahkemeleri 06.10.2015 2015/1067 Kurulun itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediğini incelemesi yetki sınırları içerisindedir.
246 İdare Mahkemeleri 01.10.2015 2015/1060 Şikayet başvurusunda bulunmak için kesinleşen bir ihale kararının mevcudiyeti aranmaz.
247 İdare Mahkemeleri 27.10.2015 2015/1087 Haklarında kamu davası açılmasına karar verilenler yargılama sonuna kadar kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamazlar.
248 İdare Mahkemeleri 15.07.2015 2015/920 İş deneyim belgelerinde, noterin sıfatı ve imzasına yönelik verilen apostil tasdik şerhi belgelerin doğruluğunu kanıtlayacağı gibi usul kurallarına da uygundur.
249 İdare Mahkemeleri 02.10.2015 2015/1330 Aşırı düşük teklif açıklamaları mevzuata ve ticari hayatın olağan akışına uygun olacak şekilde yapılmalıdır.
250 İdare Mahkemeleri 01.10.2015 2015/1323 Usulüne uygun şekilde yapılmayan tebligatlarda yasal süre işlemeye başlamaz.
251 İdare Mahkemeleri 18.09.2015 2015/1274 Salt tek geçerli teklifin kalması rekabet ortamının oluşmadığı anlamına gelmez.
252 İdare Mahkemeleri 20.02.2015 2015/241 İhale ilanında yer alan bir hususun değiştirilebilmesi için düzeltme ilanı yapılması gerekir.
253 Danıştay 18.03.2015 2015/1075 Aşırı düşük teklif açıklamaları incelenirken mevzuatın belirlediği kriterlerden hareketle bir değerlendirme yapılmalıdır.
254 Danıştay 04.02.2015 2015/353 Temel ilkelere aykırılık teşkil eden düzenlemelere teknik şartnamede yer verilmez.
255 İdare Mahkemeleri 17.04.2015 2015/458 İsteklilerin sunduğu belgede yer alan iş deneyim tutarı, idari şartnamede belirtilen asgari iş deneyim tutarından daha az olmamalıdır.
256 İdare Mahkemeleri 18.05.2015 2015/710 İlan, ön yeterlilik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.
257 İdare Mahkemeleri 18.05.2015 2015/686 Öngörülen yasal süre içerisinde itirazen şikayet başvurusunun mahkemeye yapılması halinde merciine tevdi kararı verilir.
258 İdare Mahkemeleri 15.04.2015 2015/682 Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif verilmez.
259 İdare Mahkemeleri 31.03.2015 2015/499 Hukuka aykırı olduğu iddia edilen işlem ve eylemlerin farkına varıldığı tarih, kesinleşen ihale kararının ilgililere tebliğ edildiği tarihtir.
260 İdare Mahkemeleri 30.04.2015 2015/770 Yeterlilik şartlarının teklif dosyasında sunulup sunulmaması noktasında isteklilerde tereddüt oluşturan düzenlemeler hukuka aykırıdır.
261 Danıştay 16.02.2015 2015/541 Kurulun inceleme yapma yetkisi yasada açıkça sınırlandırılmıştır.
262 İdare Mahkemeleri 15.05.2015 2015/703 Yeterlilik belgelerini teklif dosyasında sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.
263 İdare Mahkemeleri 17.04.2015 2015/450 Başvuru sürelerin kısaltıldığı hallerde bu özel sürelerin işletilmesi idarenin bildirimine bağlıdır.
264 İdare Mahkemeleri 23.01.2015 2015/20 İhale dokümanına yönelik itirazlar istekli sıfatını kazanan kişi tarafından ileri sürülemez.
265 İdare Mahkemeleri 03.04.2015 2015/442 Aday, istekli veya istekli olabilecekler şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.
266 Danıştay 19.02.2015 2015/653 Yaklaşık maliyetin üzerinde olan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır.
267 Danıştay 23.03.2015 2015/1141 İhale yetkilisi ihaleyi iptal etme noktasındaki takdir hakkını kamu yararı ve hizmeti gerekleri doğrultusunda kullanmalıdır.
268 Danıştay 09.03.2015 2015/930 Fiyat dışı unsur olarak belirlenen düzenlemeler, rekabet edebilme imkanını ortadan kaldırmamalıdır.
269 Danıştay 24.02.2015 2015/731 Kurumun Daire başkanının itirazen şikayet başvurusu hakkında herhangi bir nihai karar alma yetkisi yoktur.
270 İdare Mahkemeleri 29.04.2015 2015/843 Aşırı düşük teklif açıklamaları ikna edici bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.
271 İdare Mahkemeleri 19.05.2014 2014/664 Teklif dosyaları idari şartnamede belirtilen hususlara uygun hazırlanmalıdır.
272 İdare Mahkemeleri 29.04.2015 2015/783 Aşırı düşük teklif açıklamaları belgelere dayanmalı, gerçekçi ve ikna edici olmalıdır.
273 İdare Mahkemeleri 07.11.2014 2014/1498 İş ortaklığı beyannamesindeki imza noksanlığı daha sonra tamamlatılabilecek bir eksikliktir.
274 Danıştay 09.04.2015 2015/1391 Aşırı düşük teklif açıklamaları incelenirken mevzuatın belirlediği kriterlerden hareketle bir değerlendirme yapılmalıdır.
275 Danıştay 30.03.2015 2015/1252 Geçici teminatın gelir kaydedilebilmesi için yasaklama kararının idare veya mahkeme tarafından verilmiş olması gerekir.
276 Danıştay 17.06.2015 2015/2212 İdare, ihaleyi iptal etme konusundaki takdir hakkını kamu yararı ve hizmetinin gerekleri doğrultusunda kullanmalıdır.
277 Danıştay 04.06.2015 2015/2087 İdarenin şikayet başvurusuna süresi içerisinde cevap vermemesi halinde başvuru sahibi cevap verme süresinin bitimi tarihinden itibaren 10 günlük süre içerisinde itirazen şikayet başvurusunda bulunmalıdır.
278 Danıştay 28.05.2015 2015/2028 Bir idari işlemin iptal davasına konu edinilmesi için kesin ve yürütülebilir nitelikte olması gerekir.
279 İdare Mahkemeleri 07.05.2015 2015/818 Kurul, isteklilerin itirazen şikayete konu ettikleri iddiaların tamamını incelemek zorundadır.
280 İdare Mahkemeleri 07.08.2015 2015/1743 Alınan teknik görüşlerin karar vermeye esas teşkil edecek nitelikte olması gerekir.
281 Danıştay 30.06.2015 2015/2724 Kurulun inceleme yapma yetkisi yasada açıkça sınırlandırılmıştır.
282 İdare Mahkemeleri 15.07.2015 2015/1034 İdare, yaklaşık maliyetin gerçek piyasa fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını incelemelidir.
283 Danıştay 01.07.2015 2015/2757 İdare temel ilkeleri gözeterek ihalenin iptali yoluna gidebilir.
284 Danıştay 25.06.2015 2015/2673 Aşırı düşük teklif açıklamalarının kabul edilmesi için ihale dokümanında belirtilen usule uygun yapılması gerekir.
285 İdare Mahkemeleri 05.08.2015 2015/1849 İhale üzerinde kalan isteklinin bu sebeple başvuru ehliyetinin bulunmadığı söylenemez.
286 Danıştay 14.05.2015 2015/1815 Şikayet başvurularının içerik olarak hangi hususa ilişkin olduğunun tespiti başvuru sürelerinin tayini açısından önem arz eder.
287 Danıştay 14.05.2015 2015/1812 İtirazen şikayet dilekçesine konu edinilen iddiaların somut delillere dayanması gerektiğini ifade eden yasa hükmü katı şekilde uygulanmamalıdır.
288 Danıştay 18.06.2015 2015/2448 Mezuniyet belgesinin benzer iş deneyim belgesi olarak kullanılabilmesi için şirkette asgari ortaklık süresinin koşulları oluşmalıdır.
289 İdare Mahkemeleri 24.07.2015 2015/1707 İsteklinin teklif fiyatının, yaklaşık maliyetin üzerinde olması, teklifinin değerlendirme dışı bırakılacağı anlamına gelmez.
290 İdare Mahkemeleri 14.07.2015 2015/903 Teklif mektubunu ve birim fiyat teklif cetvelini vekil sıfatıyla imzalayan kişi hakkındaki yasaklama kararı şirketin ihaleye katılımında olumsuz bir etkiye sahip değildir.
291 İdare Mahkemeleri 06.05.2015 2015/719 İhale dokümanında bazı belgelendirme kuruluşlarının isminin belirtilmesi rekabet ve eşit muamele ilkelerine aykırılık teşkil eder.
292 İdare Mahkemeleri 14.07.2015 2015/1040 Başvuru bedelinin yanlışlıkla farklı ihale için yatırılması halinde kurum tebligat yapmak suretiyle istekliyi haberdar etmelidir.
293 İdare Mahkemeleri 14.07.2015 2015/1081 İdari ve teknik şartnamelerde birbirine aykırı nitelikte ve isteklilerde tereddüt yaratacak mahiyette hükümlere yer verilmemelidir.
294 İdare Mahkemeleri 10.09.2015 2015/1122 Teklif mektupları mevzuatta belirtilen şartlara ve teklif mektubu standart formuna uygun olmalıdır.
295 İdare Mahkemeleri 17.09.2015 2015/2031 Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek yasak fiil ve davranışlar arasındadır.
296 İdare Mahkemeleri 16.09.2015 2015/1790 Dilekçenin ekler kısmında belirtilen belgeler, aynı zamanda bu belgelerin dilekçe ile sunulduğuna karine teşkil eder.
297 İdare Mahkemeleri 13.11.2015 2015/1555 İhale dokümanına ve teknik şartnameye uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.
298 İdare Mahkemeleri 20.10.2015 2015/1456 Başvuru ve teklif mektuplarında şirketin ticaret unvanı ve kaşesi ile şirket yetkilisinin ad ve soyadına yer verilmemesi teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına sebep olur.
299 İdare Mahkemeleri 13.11.2015 2015/1556 İdareler, yeterlilik kriterlerini rekabet edebilme ilkesine aykırılık teşkil etmeyecek şekilde belirlemelidir
300 İdare Mahkemeleri 17.09.2015 2015/1668 İhale dokümanında marka, patent, ürün gibi rekabeti engelleyecek hususlara yer verilmez.
301 İdare Mahkemeleri 28.10.2015 2015/1590 Birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata olarak kabul edilebilecek toplama veya çarpma hatası varsa isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.
302 İdare Mahkemeleri 20.11.2015 2015/2730 Kurul, eşit muamele ilkesi gereğince davaya konu edinilen hususu davacı dışında diğer istekliler açısından da incelemelidir.
303 İdare Mahkemeleri 06.10.2015 2015/1263 Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olan eksikliklerin, tekliflerin değerlendirme aşamasından sonra tamamlatılması mümkün değildir.
304 İdare Mahkemeleri 17.09.2015 2015/1263 İstekliler engelli işçiler için hazinece karşılanacak işveren primini dikkate alarak teklif fiyatı sunmalıdır.
305 İdare Mahkemeleri 06.10.2015 2015/1264 Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olan eksikliklerin, tekliflerin değerlendirme aşamasından sonra tamamlatılması mümkün değildir.
306 Danıştay 14.10.2015 2015/3416 Kuruma; aday, istekli ya da istekli olabilecekler itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.
307 İdare Mahkemeleri 16.10.2015 2015/1327 Banka referans mektubunda salt ıslak imzanın bulunmaması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına sebebiyet vermez.
308 İdare Mahkemeleri 05.10.2015 2015/1290 Belge eksikliği niteliğinde olmayan bilgi eksiklikleri daha sonra tamamlatılabilir.
309 İdare Mahkemeleri 06.11.2015 2015/1556 Aşırı düşük teklif açıklamaları ticari hayatın olağan akışına uygun olacak şekilde yapılmalıdır.
310 İdare Mahkemeleri 17.09.2015 2015/1258 Tekliflerin oluşturulması sırasında isteklilerde tereddüt oluşmasına sebebiyet verecek düzenlemelere ihale dokümanında yer verilmemelidir.
311 İdare Mahkemeleri 08.10.2015 2015/1369 İsteklinin üzerinde ihalenin kalıp kalmadığı hususu, başvuru ehliyetinin mevcudiyeti bakımından bir etkiye sahip değildir.
312 İdare Mahkemeleri 25.11.2015 2015/2465 İstekliler dışındaki kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerdeki eksiklikler kurum tarafından ilgili kuruluş veya kişiye tamamlattırılmalıdır.
313 İdare Mahkemeleri 22.10.2015 2015/1369 İhale konusu iş için alınacak veya çıkarılacak personele karar veren mercinin idare olması hukuka aykırıdır.
314 İdare Mahkemeleri 25.06.2015 2015/837 Şikayet başvurusu için tayin edilen yasal süreler hukuka aykırılığının farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren başlar.
315 İdare Mahkemeleri 04.06.2015 2015/797 Düzenlenen iş bitirme belgesi, işletmenin tür değiştirmesi halinde yeni şirket bünyesinde kullanılabilir.
316 Danıştay 07.05.2015 2015/1730 Anahtar teknik personel olarak tayin edinilen kişinin birden fazla yerde aynı sıfatla çalışması hukuka aykırılık teşkil eder.
317 Danıştay 25.06.2015 2015/2680 İdare tarafından yaklaşık maliyetin yeniden belirlenmesi teklif sıralamasını değiştirmiyorsa ihalenin iptal edilmesi gerekmez.
318 İdare Mahkemeleri 08.06.2015 2015/239 İdarenin sözleşmenin imzalanması sonrasında diğer istekliler aleyhine idari itiraz sürecine tabi bir işlem tesis etmesi, isteklilerin itiraz hakkını halen kullanabilmesine olanak sağlar.
319 Danıştay 15.05.2015 2015/1863 Kurul mevzuat gereğince kendisine verilen yetki sınırları içinde karar vermelidir.
320 İdare Mahkemeleri 18.10.2011 2011/1819 Sermayenin yarısından fazla hissesine sahip olmayan kişi hakkında verilen yasaklama kararı ortağı olduğu şirket için uygulanmaz.
321 İdare Mahkemeleri 04.06.2015 2015/846 Teknik şartnamede belirtilen kriterlere uygun olacak şekilde teklif dosyası hazırlanmalıdır.
322 İdare Mahkemeleri 03.07.2015 2015/1035 İsteklilerin sunduğu iş deneyim belgesi, idarenin belirlediği ihale konusu iş veya benzer iş tanımına uygun olmak zorundadır.
323 İdare Mahkemeleri 30.06.2015 2015/818 İdarenin tebliğ ettiği belgede belirtiği usule göre başvuru yoluna gidilmesinden dolayı isteklinin hak kaybına uğraması hukuka uygun değildir.
324 Danıştay 26.05.2015 2015/1975 Birim fiyat teklif cetvelinde aynı iş kalemleri için farklı fiyatlar sunulması ihale dokümanı tarafından yasaklanmadığı müddetçe hukuka uygundur.
325 İdare Mahkemeleri 14.04.2015 2015/528 Şikayet başvurularının içerik olarak hangi hususa ilişkin olduğunun tespiti başvuru sürelerinin tayini açısından önem arz eder.
326 Danıştay 13.05.2015 2015/1797 Aşırı düşük teklif açıklamaları yeterli görülmeyen isteklilerin teklifleri reddedilir.
327 İdare Mahkemeleri 26.06.2015 2015/425 Yapılan değişikliklere ilişkin zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir.
328 Danıştay 08.05.2015 2015/1784 İdare, kendisine yapılan başvurulardaki şekil eksikliğini, Kurumun internet sayfasında ilan etmelidir.
329 İdare Mahkemeleri 23.07.2015 2015/1685 Kurul, isteklinin üzerinde ihale kaldığı gerekçesiyle başvuru ehliyetinin bulunmadığına karar veremez.
330 İdare Mahkemeleri 13.07.2015 2015/1029 İdari şartnamede yer verilen düzenlemeler mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemelidir.
331 Danıştay 22.04.2015 2015/1564 İhaleye katılım yasağından söz edebilmek için ihale konusu işin bir önceki görev yerinin faaliyet alanıyla ilgili olması gerekir.
332 İdare Mahkemeleri 30.04.2015 2015/668 Bilirkişi incelemesinin yapılması elzem olan hallerde bundan imtina ederek karar vermek hukuka uygun değildir.
333 İdare Mahkemeleri 24.04.2015 2015/512 İdareler tarafından hazırlanan ihale dokümanı belirsiz ve çelişkili ifadeler barındırmamalıdır.
334 Danıştay 26.05.2015 2015/1977 İhaleye teklif veren şirketlerin SGK prim borcu bulunması halinde teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.
335 İdare Mahkemeleri 25.06.2015 2015/898 İdare, ihaleyi iptal etme noktasındaki takdir hakkını kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun biçimde kullanmak zorundadır.
336 Danıştay 29.06.2015 2015/2722 İstekliler birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata yaparlarsa teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.
337 İdare Mahkemeleri 25.06.2015 2015/900 Kamu kaynaklarının verimli kullanıldığı ve rekabet ortamının oluştuğu ihalelerde ihale iptal kararı verilmez.
338 İdare Mahkemeleri 03.07.2015 2015/1000 İhale dokümanına ve onun parçası olan teknik şartnameye uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.
339 İdare Mahkemeleri 16.04.2015 2015/596 İhale tarihinde geçerli olan belgeler ile ihaleye katılmak esastır.
340 İdare Mahkemeleri 06.05.2015 2015/745 İhale dokümanına uygun hazırlanmayan yaklaşık maliyet ihalenin iptalini gerektirir.
341 İdare Mahkemeleri 16.04.2015 2015/467 İdare, teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklilerden açıklama istemeden teklifleri reddedemez.
342 Danıştay 01.10.2014 2013/866 Aşırı düşük teklif itirazı incelenirken ihale dokümanının ilgili kısımlarının da irdelenmesi, Kurul’un inceleme yetkisini aştığı anlamına gelmez.
343 Danıştay 18.09.2015 2015/32191 Özel uzmanlık gerektiren hususlarla ilgili olarak yapılan başvurularda, ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne başvurulması gerekmektedir.
344 Kamu İhale Kurumu 14.05.2015 2015/UM.II-1367 Yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususunda takdir yetkisi mutlak ve sınırsız değildir.
345 Kamu İhale Kurumu 14.10.2015 2015/UM.III-2692 Yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususunda takdir yetkisi mutlak ve sınırsız değildir.
346 Kamu İhale Kurumu 25.11.2015 2015/UM.III-3119 Yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususunda takdir yetkisi mutlak ve sınırsız değildir.
Kamu ihaleleriyle ilgili kurum, mahkeme ve yüksek mahkeme kararları