Karar No : 2015/889

Karar Tarihi : 05.03.2015

İlgili Kanun No : Anayasa

İlgili Madde No : 40

İdarenin tebliğ ettiği belgede belirtildiği şekilde başvuru yoluna gidilmesinden dolayı isteklinin hak kaybına uğraması hukuka uygun değildir.

(Danıştay 13. Dairesi)

…Anayasa'nın 40. maddesindeki düzenleme ile, son derece dağınık mevzuat karşısında idarelere, ilgililerin kaç gün içinde, hangi mercilere başvurabileceklerini bildirme yükümlülüğü getirildiği ve bu durumun hak arama, hak ve hürriyetlerin korunması ve idarenin denetlenmesi yönünden zorunlu olduğu, başvuru süresinin kısa olması veya olağan başvuru yollarına istisna getirilmesi hâlinin ilgili kişilerin mağduriyetlerine yol açabileceği hususları göz önünde bulundurulduğunda, işleme karşı başvuru yolunun ve süresinin yanlış bildirilmesi veya hiç bildirilmemesi hâlinde kusurun başvuru sahiplerine yükletilemeyeceği açıktır.

Olayda, davacı şirketlerce yapılan şikâyet başvurusu üzerine idarece alınan 19/11/2013 tarih ve 3402 sayılı kararda; “bu kararın bildiriminden itibaren süresi içinde 4734 sayılı Kanun'un 55. maddesi uyarınca şikâyet başvurusunda bulunulabilecektir." ifadesine yer verildiği görülmektedir.

Bu durumda; anılan kararda başvuru yolu ve süresi olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 55. maddesinde yer alan şikâyet mekanizmasına yer verilmesi suretiyle idarenin bildirim yükümlülüğü doğru şekilde yerine getirilmediğinden, davacının itirazen şikâyet başvurusunun esası hakkında bir karar verilmesi gerektiğinden, başvurunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yönündeki Mahkeme kararında ise hukukî isabet görülmemiştir...