Karar No : 2015/1216

Karar Tarihi : 26.03.2015

İlgili Kanun No : Anayasa

İlgili Madde No : 40

İdare, ilgililere gerçekleştirilen idari işleme karşı hangi sürede hangi mercie başvuracağını bildirmek zorundadır.

(Danıştay 13. Dairesi)

… Bu durumda; yukarıda anılan Anayasa hükümleri çerçevesinde, davalı idarece şikâyet başvurusu üzerine alınan ihalenin iptali kararının davacıya bildirilmesine ilişkin yazıda hangi sürede hangi merciye başvuracağına ilişkin bir bildirim yapılmadığından, Kamu İhale Kurulu’na yapılan itirazen şikâyet başvurusunun süresinde olduğunun kabulü gerekirken, başvurunun süre yönünden reddi yönünde tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca Ankara 13. İdare Mahkemesi’nin 31.10.2014 tarih ve E:2014/558, K:2014/1549 sayılı kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkeme'ye gönderilmesine...