Karar No : 2015/1910

Karar Tarihi : 20.05.2015

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 39, 40

İdare, ihaleyi iptal etme noktasındaki takdir hakkını kamu yararı ve hizmetinin gerekleri doğrultusunda kullanmalıdır.

(Danıştay 13. Dairesi)

4734 sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapan idarenin, anılan Kanun'un 5. maddesinde belirtilen saydamlık, rekabet gibi ilkeleri gözetmek zorunda olduğundan, söz konusu ilkelere uygun olarak ihale işlemlerinin yerine getirilmemesi durumunda, kanunla idareye tanınan ihaleyi iptal yetkisini kullanılabilecektir. Dava konusu ihalede, yaklaşık maliyetin 14.889.500.-TL olduğu, diğer tekliflerin ise sırasıyla 14.591.000.-TL ve 14.593.600.- TL olduğu, yaklaşık maliyete ve birbirine çok yakın olan tekliflerin bulunduğu uyuşmazlık konusu ihalede rekabetin oluşmadığı görüldüğünden, bu gerekçeyle ihaleyi yapan idarece ihalenin iptaline karar verilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığından, işlemin iptali yolundaki temyize konu Mahkeme kararında hukukî isabet görülmemiştir...