Karar No : 2015/608

Karar Tarihi : 22.04.2015

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 5, 56

Bilirkişi incelemesinin yapılması elzem olan hallerde bundan imtina ederek karar vermek hukuka uygun değildir.

(Ankara 4. İdare Mahkemesi)

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrasında, idarelerin, bu Kanun’a göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu; 12. maddesinin 2. fıkrasında, ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verileceği; 56. maddesinin 6. fıkrasında,  Kurumun, gerekli gördüğü takdirde özel uzmanlık gerektiren teknik hususlarla ilgili olarak ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne başvurabileceği kurala bağlanmış, dava konusu ihaleye ilişkin teknik şartnamenin 2. maddesinde; kranponların üst zemininin deriden imal olacağı ve alttan dikişli pu taban marka birliği olacağı belirtilmiştir.

Teknik Şartnamede yer verilen kranponların üst kısmının deriden imal olacağı düzenlenmesi ile kastedilenin hayatın olağan akışına göre "gerçek deri" olduğu, yaklaşık maliyet hesabının da buna göre yapıldığı sonucuna varılmıştır.

Olayda, itirazen  şikayet başvurusunda ileri sürülen hususların özel uzmanlık gerektiren teknik incelemeyi gerektirdiği, buna göre isteklilerce teklif edilen spor ayakkabı (kranpon) malzemesinin Teknik Şartname’ de yer alan deri olma özelliğine sahip olup olmadığı hakkında karar verilebilmesini teminen ilgili kişi veya kurumdan görüş alınarak itirazen şikayet başvurusunun tereddüte mahal bırakmayacak biçimde değerlendirilmesi gerekmekte iken herhangi bir inceleme yaptırılmadan, idarece numunelerin teknik şartnameye uygun görüldüğünden bahisle davacının itirazen şikayet başvurusunun reddi yönündeki dava konusu kurul kararında hukuka uygunluk görülmemiştir.