Karar No : 2015/729

Karar Tarihi : 13.05.2015

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 5,56

Bilirkişi incelemesinin yapılması elzem olan hallerde bundan imtina ederek karar vermek hukuka uygun değildir.

(Ankara 4. İdare Mahkemesi)

… 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrasında, idarelerin, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu; 12. maddesinin 2. fıkrasında, ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verileceği; 56. maddesinin 6. fıkrasında, Kurumun, gerekli gördüğü takdirde özel uzmanlık gerektiren teknik hususlarla ilgili olarak ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne başvurabileceği kurala bağlanmış, dava konusu ihaleye ilişkin teknik şartnamede ise ihaleye konu malzemelerde aranan özellikler belirtilmiştir.

Olayda, itirazen şikâyet başvurusunda davacı tarafından ileri sürülen hususların özel uzmanlık gerektiren teknik incelemeyi gerektirdiği, buna göre isteklilerce teklif edilen ven valfi malzemelerinin teknik şartnamede yer alan özelliklere sahip olup olmadığı hakkında karar verilebilmesini teminen ilgili kişi veya kurumdan görüş alınarak itirazen şikâyet başvurusunun tereddüde mahal bırakmayacak biçimde değerlendirilmesi gerekmekte iken, herhangi bir inceleme yaptırılmadan, davacı şirket tarafından sunulan numunelerin idarece yapılan numune değerlendirmesi sonucunda teknik şartnameye uygun olmadığı sonucuna varıldığından bahisle davacının itirazen şikayet başvurusunun reddi yönündeki dava konusu kurul kararında hukuka uygunluk görülmemiştir…